[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุชน วิเชียรสรรค์
ชื่อเล่น :
นายสุชน วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
หน้าที่ :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Telephone :
055-267235
Email :
sec39001@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก :
CEO

ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔