[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 งานนโยบายและแผน
13 / มิ.ย. / 2561
test
test อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา
30 / มิ.ย. / 2559
Affective domain สู่พุทธศาสนา เพื่อความ อิสระ สุข สงบ นิพาน
Affective domain สู่พุทธศาสนา เพื่อความ อิสระ สุข สงบ นิพาน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
งานบริหารงานบุคคล
29 / มิ.ย. / 2559
ขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานนโยบายและแผน
28 / มิ.ย. / 2559
คู่มือเรียนฟรีปี 59
นโยบำย เฉพำะสำหรับกำรศึกษำขั นพื นฐำน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 / มิ.ย. / 2559
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 / มิ.ย. / 2559
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และทักษะชีวิต
27 / มิ.ย. / 2559
คู่มือ การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานตรวจสอบภายใน
26 / พ.ค. / 2558
คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา
คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
การวัดและประเมินผล
19 / ก.พ. / 2558
การประเมิน PISA2015 สพม 39
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
งานตรวจสอบภายใน
28 / ม.ค. / 2558
ทดลองระบบ
ทดสอบระบบ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 / ม.ค. / 2558
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
9 / ม.ค. / 2558
ศูนย์บริการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
ศูนย์บริการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานบริหารทั่วไป
28 / ส.ค. / 2556
การศึกษาภาคบังคับ : คุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน
การตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
งานบริหารทั่วไป
2 / ส.ค. / 2556
การจัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
วิธีการจัดเตรียมข้อมูลและนำเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
งานบริหารทั่วไป
31 / ก.ค. / 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการตรวจสอบข้อมูล อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา
30 / ก.ค. / 2556
นโยบายการศึกษา 60 รัฐบาล (พ.ศ.2475-2554)
นโยบายการศึกษา 60 รัฐบาล (พ.ศ.2475-2554) อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา
18 / ก.ค. / 2556
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐)
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐) The 10th Southeast Mathematics Olypiad ๒๐๑๓ ( SMO) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ Yigtan, Jiangxi,China อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
ICT กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18 / ก.ค. / 2556
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนิเทศโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
16 / ก.ค. / 2556
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีเว็บ กับกระบวนการเรียนการสอน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
ICT กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22 / มี.ค. / 2554
ICT เพื่อการเรียนการสอน
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ICT เพื่อการเรียนการสอน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔