[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


การวัดและประเมินผล
เรื่อง : การประเมิน PISA2015 สพม 39
บทความจากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย โดยปรากฏ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข มุ่งหวังที่จะยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การวางแผนมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะแผนเป็นการกำหนดกรอบ ทิศทาง และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เข้าชม : 1623
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


การวัดและประเมินผล 5 อันดับล่าสุด

      การประเมิน PISA2015 สพม 39 19 / ก.พ. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔