[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และทักษะชีวิต
เรื่อง : คู่มือ การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
บทความคู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2558

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
เข้มแข็ง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย จึงได้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ และนำผลจากการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการยกระดับคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความเชื่อมโยงในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบองค์รวมคือ ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน จึงเห็นควรขับเคลื่อน
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็น
ต้นแบบเพื่อรับรางวัลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็ก เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : อายัติ เอี่ยมบาง
หน่วยงาน : ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1701
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และทักษะชีวิต 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือ การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 27 / มิ.ย. / 2559
      การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 13 / มิ.ย. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔