[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานนโยบายและแผน
เรื่อง : คู่มือเรียนฟรีปี 59
บทความ คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของ สังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ (3.6) กำรจัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ข้อ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม (4.1) จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทั งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้ โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยมีกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื นที่ ลดควำมเหลื่อมลำ และพัฒนำกำลังคน ให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื นที่ (4.3) ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถ เป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรอย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ น

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้กำหนดนโยบำย เฉพำะสำหรับกำรศึกษำขั นพื นฐำน ประกอบด้วย กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ กำรดูแล เด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” โดยกำรลดเวลำเรียนต่อวัน ลดกำรบ้ำนนักเรียน ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภำระนักเรียนในเวลำที่เหลือ ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำนอกห้องเรียน เพื่อกำรเรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ นตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก และกำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั นพื นฐำน ไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ซึ่งเป็นข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน ตั งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน จึงได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น โดยจัดทำ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั นพื นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙) ขึ น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กระจำยโอกำสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ นแก่ประชำกรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรผู้บกพร่องทำงกำยและกำรเรียนรู้ รวมทั งชนกลุ่มน้อย เพิ่มโอกำส ทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ปกครอง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ปาริตา ศรีวิชา
หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายและแผน
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1288
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


งานนโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      test 13 / มิ.ย. / 2561
      คู่มือเรียนฟรีปี 59 28 / มิ.ย. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔