[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานบริหารทั่วไป
เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้จากการปฏิบัติงาน                     ปัจจุบันทุกโรงเรียนต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยระเบียบ

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตาม กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546  โดยมีองค์คณะในโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 300 คน) จำนวน 9 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนเกินกว่า 300 คน)  จำนวน 15 คน  กรรมการแต่ละตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้  โดยแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกให้ได้ผู้แทนตำแหน่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่ระบุ  

             ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ  โรงเรียนจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

             ในฐานะเจ้าของเรื่องที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้ตรวจสอบข้อมูล

การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 58 โรงเรียน  และท้ายที่สุด

ได้นำกฎกระทรวง , แบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้ในเวบบล๊อก  http://www.gotoknow.org/posts/403070 เพื่อให้โรงเรียน

ใช้ประโยชน์ในการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละตำแหน่ง  ปัจจุบันได้นำรายชื่อคำสั่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละโรงเรียนที่ตรวจสอบและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วไว้ให้ใช้ประโยชน์ด้วย

 

                     นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบให้สามารถค้นหารายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละโรงเรียนไว้ที่

เวบไซด์   http://www.sec39.net/txtdb/code/enterSchoolName.php   โดยมีวิธีการจัดทำฐานข้อมูลจำแนกแต่ละตำแหน่งเป็นรายโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : คณิน อุดมความสุข
หน่วยงาน : สพม.39
พุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 8808
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


งานบริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาภาคบังคับ : คุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน 28 / ส.ค. / 2556
      การจัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 2 / ส.ค. / 2556
      การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 / ก.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔